Autoškola Kurzy
Prijímacie konanie Výchovný poradca Referát drogovej prevencie a rodovej rovnosti
Zamestnanci Rada školy Žiaci Kontakt
Učebné odbory Študijné odbory
Život na škole

Súťaž AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2018 – školské kolo

Dňa 6.februára 2018 sa naši žiaci zúčastnili školského kola súťaže AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2018 v kategóriách mechanik, elektrikár. On-line testovania sa zúčastnilo 50% z celkového počtu žiakov. Žiak, ktorí dosiahne najlepšie hodnotenie postúpi do krajského kola súťaže.

Ügyességi vetélkedő fiatal autószerelők számára – iskolai forduló 2018 február 6- án került sor a „ Fiatal autószerelő 2018 “ verseny iskolai fordulójának megrendezésére. A verseny on-line tesztelésből áll, amelyen az autószerelő diákok 50% - a vett részt. A legtöbb pontot elérő diák képviseli majd iskolánkat a körzeti fordulón.

Školské kolo POZNAJ SLOVENSKÚ REČ

POZNAJ SLOVENSKÚ REČ je súťaž pre žiakov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu a nadväzuje na školskú výučbu. Jazyková súťaž podporuje záujmu o slovenský jazyk pre školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín. Školské kolo na našej škole, ktoré otvoril pán riaditeľ a zúčastnilo sa ho 5 žiakov, sa realizovalo 30.1.2018.

miestnenie žiakov:

1.miesto – Marian Farkas II.H

2.miesto – Attila Besse I.H

3.miesto – Zsolt Behan I.H

Veľtrh gastronómie a hotelierstva Danubius Gastro

Tradičný veľtrh gastronómie a hotelierstva Danubius Gastro sa uskutočnil od 25. do 28. januára 2018 v bratislavskej Inchebe. Podujatie patrí k tým najvýznamnejším svojho druhu v stredoeurópskom regióne a je dôležitým stretnutím prevádzkovateľov reštaurácií, gastroprevádzok, hotelov, penziónov, kaviarní, cukrárni, kúpeľov a obchodov. Už 25. ročník Danubius Gastro sa konal súbežne s veľtrhom cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR a špecializovanými výstavami Poľovníctvo a oddych a Wellness a fitness. Veľtrh prezentoval ucelenú ponuku pre oblasti gastronómie a hotelierstva od profesionálneho prístrojového vybavenia, cez nábytok, potraviny, nápoje, až po obalové materiály, obchody a reklamu. Okrem potešenia zmyslov priniesol i množstvo nových užitočných informácií pre prevádzkovateľov hotelov, reštaurácií, kúpeľov, rôznych typov gastroprevádzok a obchodov, ale aj študentov. Neodmysliteľnou súčasťou Danubius Gastro boli sprievodné podujatia, ktoré porovnávali zručnosti barmanov, baristov, kuchárov, cukrárov i pekárov. Žiaci SOŠ Dvory nad Žitavou navštívili tento veľtrh 26.1.2018 pod vedením majstra OV Ing. Mateja Timoránszkého. Všetci zúčastnení žiaci sa zhodli na tom, že si odnášajú pozitívne zážitky, užitočné informácie, ale i prísľub, že prídu aj nabudúce.

4. ročník Študentského plesu

Študentská spoločnosť Smooth Cafe – študenti III.Q zorganizovala 11.januára 2018 už 4. ročník Študentského plesu. Toto podujatie sa uskutočnilo v kultúrnej sále SOŠ Dvory nad Žitavou o 19.00. V rámci programu vystúpili tanečníci z tanečnej školy VIVA. O zábavu sa postaral DJ Zogy. Ples nepatril iba hudbe a tancovaniu, ale aj dobrému občerstveniu. Návštevníci si mohli zachyť spomienku na ples vo foto kútiku s rôznymi rekvizitami. Aby toho nebolo málo, na plesajúcich čakala tombola s atraktívnymi cenami.

Vianočné trhy Dvory nad Žitavou

K sviatočnej atmosfére Vianočných trhov v Dvoroch nad Žitavou prispela SOŠ Dvory nad Žitavou predajom vlastných cukrárenských výrobkov pod vedením pani majsterky Alžbety Rozsnyóovej a pánov majstrov Jána Dikana, Vojtecha Káplockého. Vianočné trhy sa konali dňa 9.12.2017 pri obecnom úrade. Okrem čerstvo pečených a voňavých koláčikov našu školu prezentovala aj študentská spoločnosť Smooth Cafe (v zastúpení študentiek Diany Csicsóovej a Júlie Gallovej III.Q), ktorá svojimi horúcimi kávovými nápojmi a vareným punčom zahriala návštevníkov vianočných trhov. Študentská spoločnosť okrem teplých nápojov predávala rôzne vianočné dekorácie, ktoré ľudí nielen potešia, ale pripomenú im aj Vianoce v ich domovoch. Študenti radi prispeli svojou „troškou“ k spríjemneniu predvianočného času a tešia sa z úspechu ich produktov na Vianočných trhoch.

Vojenské historické múzeum

Dňa 8.12.2017 študenti 1. ročníkov v rámci účelového cvičenia naštívili Vojenské historické múzeum v Pohronskom Ruskove. Prehliadka múzea spojená so zaujímavým sprievodným slovom majiteľa múzea prevýšila naše očakávania.

Naša škola na Dni profesií

Vo štvrtok 7. decembra 2017 študenti našej školy rôznych učebných odborov dostali pozvanie, aby prezentovali svoju profesiu, svoj odbor na Základnej škole Adolfa Majthényiho. Spomínaná škola pripravila pre žiakov svojej školy, pre ročníky osem deväť, Deň profesií. Našu školu zastupovali odbory ako: kuchár, čašník a cukrár. Súčasťou bola krátka prezentácia študentov SOŠ Dvory nad Žitavou ako aj názorná ukážka daných odborov v podobe cukrárenských výrobkov a sviatočnej tabule. Žiaci ZŠ kládli mnohé zaujímavé otázky a získali množstvo užitočných informácií. Myslíme si, že aj touto formou sme pomohli mnohým žiakom pri výbere budúceho povolania. Ďakujeme všetkým zúčastneným za spoluprácu.

„ Rob to, čo najlepšie vieš“

Absolventi stredných škôl patria všade na svete do skupiny ľudí, ktorí sa pri hľadaní zamestnania stretávajú s ťažkosťami. Mladí ľudia na Slovensku nepatria medzi výnimky, skôr naopak; zamestnanosť ľudí do 25 rokov je u nás dlhodobo nižšia, než je priemer EÚ. Zamestnávatelia sa totiž zväčša obávajú, že končiaci žiaci nebudú schopní vysporiadať sa s požiadavkami praxe. Najčastejšie im vyčítajú nedostatočné skúsenosti, nerozvinuté pracovné návyky a neschopnosť prepájať teoretické vedomosti s ich praktickou aplikáciou. Dňa 5.12.2017 sa na našej škole zrealizovala beseda s pracovníčkou Úradu práce v Nových Zámkoch Mgr. Michaelou Šebenovou, ktorá najprv študentom vysvetlila pojem trh práce. Test „ Rob to, čo najlepšie vieš“ študenti s veľkým záujmom vyplnili. Jeho vyhodnotenie pomohlo študentom identifikovať ich silné a slabé stránky. Pani Šebenová ďalej ozrejmila status študenta, všetky možnosti ďalšieho vzdelávania, vplyv stupňa vzdelania na uplatniteľnosť absolventov na trhu ako aj o postupe pri hľadaní si zamestnania po skončení školy. Aj keď zložitú situáciu absolventov stredných škôl na trhu práce v súčasnosti ešte komplikuje hospodárska kríza – voľných pracovných miest je menej, záujemcov o ne, naopak, viac, dopyt po odboroch, ktoré naša škola ponúka je stále veľký.

Školské kolo Olympiády ľudských práv

Aj v tomto školskom roku sa organizovalo školské kolo Olympiády ľudských práv. Súťaž sa konala 6. decembra 2017. Do súťaže sa zapojilo 11 študentov od 1. po 3. ročník. Realizovala sa formami: test a slohová práca zameraná na aktuálne problémy z oblasti porušovania ľudských práv. Olympiáda ľudských práv má za cieľ posilňovať základné demokratické piliere na Slovensku medzi študujúcou mládežou, so zvláštnym zreteľom ochrany a zabezpečenia základných ľudských práv, sprostredkovať vedomosti a poznanie práv človeka, ako aj poznanie práv detí.

Stolný tenis MO NZ

Dňa 4.12.2017 sme sa aktívne zúčastnily mastrovstiev okresu Nové Zámky v súťaži stolný tenis žiakov SŠ. Našu školu reprezentovali žiaci 1. ročníka Attila Besse a Viktor Tóth

Je to len vietor

Mnoho mladých ľudí na Slovensku zdedilo predsudky voči cudzincom a národnostným menšinám od rodičov alebo starších generácií. Problém xenofóbie a rasizmu (možno na prekvapenie viacerých ľudí) nezmizol ani s našou integráciou do spoločnej Európy. Existuje všade na svete. Väčšina ľudí s rasizmom neprichádza často do kontaktu - môžeme však byť obozretnejší a všímavejší, čo sa deje okolo nás. A preto je potrebné stále znovu a znovu otvárať túto otázku na všemožných fórach, diskutovať o nej a realizovať projekty s každou prichádzajúcou generáciou. Stretnutie sa s odlišnou kultúrou upevňuje vlastné národné povedomie a hrdosť. Projekty s touto tematikou by mali viesť k otvoreniu mysle tým, ktorí ju majú uzatvorenú a nechápu, že súčasťou vesmíru je každý živý tvor, nehovoriac o ľuďoch ako najdokonalejších bytostiach. Rasizmus potláča napredovanie v oblasti myslenia a cítenia voči ostatným ľuďom a pokiaľ sa ľudstvo nechce vyvraždiť samo, potrebuje na to otvorenosť, pokoru, konsenzus, priateľstvo, dohodu, uznanie a toleranciu – opak rasizmu. Téma rasizmu nás v dnešnej spoločnosti obklopuje takmer dennodenne, a preto sa študenti SOŠ Dvory nad Žitavou zúčastnili 30.11.2017 projekcie filmu Je to len vietor. Podujatie sa konalo v rámci 3. novozámockého týždňa bezpečnosti s podporou Rady vlády pre prevenciu kriminality v Kine Mier Film sa odohráva v bližšie nešpecifikovanej rómskej osade a zobrazuje jeden deň v živote rómskej rodiny. Vďaka originálnemu spracovaniu tak chúlostivej témy, sa režisérovi Fliegauf podarilo vytvoriť snímku, ktorá má prínos nielen umelecký, ale aj spoločenský.

Valné zhromaždenie

V mesiaci november naši maturanti II.L triedy Ustanovujúcim valným zhromaždením zahájili činnosť v študentskej spoločnosti s výstižným názvom "lahôdky u Elky". Svojim podnikatelským zámerom budú aj v tomto školskom roku uplatňovať teoretické ekonomické poznatky vo vlastnej firme zameranej na gastronómiu.

„KLUB 27"

Tretí novembrový týždeň (16.-20.11.2017) kalendárneho roka 2017 je Európskym týždňom boja proti drogám, vyhláseným z iniciatívy Európskej únie . Prvýkrát bol tento Európsky týždeň boja proti drogám vyhlásený v roku 1998. Začal sa v Grécku a pokračoval vo všetkých 15 členských štátoch. Neskôr sa stalo nepísanou tradíciou, že v jesenných mesiacoch – osobitne v novembri sa viac ako inokedy organizujú alebo zviditeľňujú pre verejnosť aktivity, ktoré v konečnom dôsledku napomáhajú k znižovaniu dopytu po drogách. Drogová závislosť nevzniká náhle, ale vyvíja sa z túžby, ktorá súvisí so spôsobom života jednotlivca. Náklonnosť k tomuto nebezpečiu vzniká najmä v detskom a dospievajúcom veku. A práve toto obdobie je veľmi dôležité pre rozvoj zdravej osobnosti a slobodného rozhodovania. Umelecká agentúra Amos opäť prijala naše pozvanie a odohrali hudobno-vzdelávací program "KLUB 27". Študenti sa s nadšením zúčastnili moderného výchovného koncertu, ktorý ponúkal iný pohľad na problematiku drog cez životné príbehy a osudy ťažko drogovo závislých hudobníkov a spevákov. Koncert bol sprevádzaný video-projekciou, prezentujúcou všetky možné následky, ktoré môžu drogy po sebe na človeku zanechať. Študenti vysoko ocenili kvalitu speváckeho výkonu. V každom z nás zanechal koncert svoj osobitný odkaz a donútil nás zamyslieť sa nad istými alarmujúcimi vecami, ktoré sa či už priamo, alebo nepriamo, týkajú každého jedného z nás.

foto FB

Darovanie krvi 2017

Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc organizujú už 23. ročník kampane Študentská kvapka krvi. Kampaň trvala celých 5 týždňov. Tento rok sa niesla v znamení hashtagov na sociálnych sieťach v znení #nemajlenkecy a #nebudodveci. Potreba krvi je veľká. Približne 180 000 transfúznych jednotiek červených krviniek sa každoročne spotrebuje iba na Slovensku. Obete úrazov a nehôd, ľudia podstupujúci operácie, pacienti liečiaci sa na leukémiu, nádorové ochorenia, ochorenia krvných buniek, tí všetci potrebujú krv. Celosvetovo je za jeden rok pacientom podaných viac ako 26,5 milióna jednotiek krvných zložiek. Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok. Týmto chceme v mene našej školy poďakovať p.učiteľkám PaeDr.Annamárii Polenovej, Mgr. Enikő Kálazi a študentom 2.L , ktorí boli dňa 20.11.2017 darovať krv.

OANJ A ONEJ

Dňa 15.11.2017 sa uskutočnilo školské kolo jazykovej olympiády v anglickom jazyku a v nemeckom jazyku, ktoré otvoril pán riaditeľ školy a zúčastnilo sa ho 14 žiakov. Súťažili v kategórii 2D. V anglickom jazyku sa na 1.mieste umiestnil Baraňai Vladimír (I.L), 2.miesto získala Verešová Viktória (II.L) a na 3.mieste bola Kristína Farkasová (II.L). V nemeckom jazyku bola na 1.mieste Bosnyáková Dóra (II.L), na 2.mieste bol Szolár Béla (II.L) a na 3.mieste sa umiestnila Gallová Júlia (III.Q). Olympiáda v anglickom a v nemeckom jazyku preverila všetky jazykové kompetencie súťažiacich, ktorým ďakujeme za účasť, víťazom gratulujeme a držíme palce v ďalších jazykových skúškach.

Lebo pomáhať sa má... (Zbierka Hodina deťom 2017)

Mnohí mladí ľudia vyrastajú v nepodnetnom prostredí, o ich postoje sa nik nestará a rozvoj osobnosti im stagnuje. Nie je to pravidlom, no často sa to deje v sociálne slabších rodinách. Direktívna výchova nie je správna, lebo deti sú bez názorov a bez námahy sa dajú ovplyvniť. Môžu sa tak ľahko dostať do skupín, ktoré im podsúvajú radikálne postoje. Takéto deti potrebujú pomoc. Nezisková organizácia Nadácia pre deti Slovenska podporuje prostredníctvom grantov projekty, ktoré tomu vedia zabrániť. Spomínanú prácu s deťmi vie podporiť aj verejnosť, a preto sa žiaci Strednej odbornej školy vo Dvoroch nad Žitavou rozhodli ako každý rok opäť pomôcť svojim rovesníkom. Aktivita bola súčasťou 19. celoštátneho zbierkového maratónu s názvom Hodina deťom, ktorú organizuje práve Nadácia pre deti Slovenska. Dňa 10.11.2017 v priestoroch svojej školy a v uliciach obce vyzbierali sumu peňazí, ktorou s nadšením pre dobrú vec radi podporili tých, ktorí sú na pomoc odkázaní. A ich hlavný dôvod prečo?...nezištný...lebo pomáhať sa má!

Deň otvorených dverí 2017

Otvoriť pomyselné dvere do priestorov našej školy pre záujemcov o štúdium na strednej odbornej škole sa stalo každoročnou dobrou tradíciou a nebolo tomu inak ani v tomto školskom roku. Žiaci zo ZŠ v sprievode svojich rodičov, ale i učiteľov dňa 08. 11.2017 mali možnosť spoznať nielen moderné priestory školy, ale cez pútavú prezentáciu sa oboznámiť i s odbormi, ktoré naša škola ponúka.O tom, ako prebieha vyučovací proces, odborný výcvik, aké predmety sa na škole učia, ale aj o mnohých mimoškolských aktivitách poinformovali výchovná poradkyňa Mgr. Andrea Demeterová a PaedDr. Annamária Polenová, ktoré ochotne zodpovedali na rôzne otázky záujemcov o štúdium. Po prezentácii nasledovala ukážka cukrárenských výrobkov ako aj samotná praktická ukážka výroby cukrárenských výrobkov a čašníci vytvorili slávnostnú jesennú tabuľu. Pre návštevníkov boli pripravené sladké dobrotky ako aj aktivity, ktorými sa prezentovali jednotlivé odbory, ako napr.: servítkové origamiči jazda na trenažéri. Neoddeliteľnou súčasťou DODje aj samotná prehliadka areálu školy, v ktorom sa nachádza nielen budova, kde sa realizuje teoretická výučba, ale aj školský internát, školská jedáleň, telocvičňa, plaváreň so saunou, školské dielne i kultúrna sála.Všetkým vyučujúcim, ale i študentom, ktorí prispeli k zdarnému priebehu Dňa otvorených dverí ďakujeme.

A szakközépiskolai tanulmányok iránt érdeklődő diákok számára iskolánk képzeletbeli kapuinak a kitárása évek óta hagyománnyá vált és ez nem volt másképpen az idei iskolaévben sem. Az alapiskolák diákjai szüleik, valamint tanáraik kíséretében 2017. 11. 8-án megtekinthették iskolánk modern helységeit, továbbá egy látványos prezentáció által megismerkedhettek az iskolánk által kínált szakokkal. Az oktatási folyamat menetével, a szakmai gyakorlattal, vagy hogy hogyan tanítanak egyes tantárgyakat iskolánkon, valamint a sokféle iskolán kívüli tevékenységgel Mgr. Demeterová Andrea, a nevelési tanácsadó és PaedDr. Polena Annamária látták el információkkal az érdeklődőket és készséggel válaszoltak a felmerülő kérdéseikre. A prezentáció után a cukrásztermékek bemutatója következett, valamint a cukrásztermékek elkészítésének a gyakorlati bemutatása. A pincérek őszi tematikájú ünnepi asztali díszítést készítettek el. A látogatók számára édes finomságokat szolgáltak fel, valamint az egyes szakok is bemutatkoztak olyan tevékenységekkel, mint a szalvéta origami vagy az autóvezetési szimulátor. A nyitott napok elengedhetetlen része az iskola területének a megtekintése, ahol nem csak az iskola épülete található, ahol az elméleti oktatás folyik, hanem az iskolai kollégium, az iskolai étkező, tornaterem, fedett uszoda szaunával, az iskolai műhelyek és a kultúrterem is. Az összes oktatónak és az iskolai diákjainak, akik hozzájárultak az iskolai nyitott napok zökkenőmentes menetéhez, nagy köszönettel tartozunk.

Študenti SOŠ Dvory nad Žitavou ovládajú staré japonské umenie origami

(skladanie papiera)

Naša škola sa prihlásila do 6. ročníka celoslovenského projektu „ Záložka do knihy spája slovenské školy: Literárne osobnosti môjho regiónu „, ktorého usporiadateľom a organizátorom je Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave. Ako účastníkov sme vybrali študentov 1. až 3. ročníka. Organizátor nám vybral za partnerskú školu – Súkromná stredná odborná škola, SNP 1202/14, 02601 Dolný Kubín. Cieľom projektu bolo nadviazať kontakt s pridelenou partnerskou školou a podporiť čítanie prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré svojpomocne vyhotovili študenti. Všetci účastníci zapojili svoju fantáziu a svoje zručnosti, rozvíjali svoj talent a predstavivosť, aby vytvorili pekné záložky. Pri vyhotovení záložiek bola použitá technika origami. Najvydarenejšie záložky sme poslali do partnerskej školy. Nosnou témou bola literárna osobnosť nášho regiónu – Anton Bernolák. Zapojenie sa do projektu bolo pre nás príjemným spestrením vyučovania. Študenti mali možnosť prezentovať sa svojou prácou pred študentami v inom kúte Slovenska a spolu so záložkami poslali aj informačnú brožúrku „Dvory nad Žitavou – Pozoruhodnosti“. Zároveň si pripomenuli význam kníh v ich živote, porozprávali sa o svojich obľúbených knihách. Veríme, že pekná záložka im spríjemní čítanie kníh.

Gurmánfest 2017

V znamení chutného jedla, sa 28. októbra 2017 v našej obci Dvory nad Žitavou konal Gurmánfest -3. Dvorská súťaž v príprave regionálnych gurmánskych špecialít. V rámci neho sa v malej sále kultúrneho domu uskutočnil 2. ročník výstavy tort a zákuskov spojený so súťažou. Do súťaže bolo prihlásených 20 tort a rôznych zákuskov. Našu školu, v kategórii „Krémové torty“ reprezentovala študentka Dóra Bošnyáková, ktorá sa umiestnila v bronzovom pásme. Návštevníci mali možnosť a následne po vyhodnotení aj ochutnať najlepšie torty a zákusky nášho regiónu.

Deň chleba

Študenti SOŠ Dvory nad Žitavou opäť predviedli kuchárske umenie

Už tretí rok SOŠ Dvory nad Žitavou usporiadala podujatie venované zdravej výžive. Predchádzajúce podujatia - Deň jabĺk podporený ovocinárskym družstvom Emilove sady, minulý rok Deň vajec podporený firmou Novogal mali pozitívny ohlas medzi študentami ,a preto aj tento rok sa škola rozhodla zorganizovať rovnaké podujatie s menšou obmenou. Tento rok patril Svetovému dňu chleba. Svetový deň potravín alebo Svetový deň výživy vznikol 16. októbra 1981. Odvtedy si každý rok celosvetovo pripomíname ako je dôležité riešiť otázky poľnohospodárskeho rozvoja a ako znižovať a zmierňovať chudobu a hlad vo svete. Navyše, 16. októbra si pripomíname aj Svetový deň chleba, a to od roku 2002. Prakticky všade na svete sa chleba chápe ako základná a symbolická potravina, ktorá ľudstvo sprevádza od vzniku prvých civilizácií. Prináleží mu dôstojné miesto na každom stole v domácnosti. Či už biely, čierny, celozrnný či kváskový, je bohatým zdrojom proteínov, vitamínom a stopových prvkov. Akciu škola zorganizovala 18.10.2017 s podporou firmy PEKÁREŇ JURAJ OREMUS spol. s r.o., ktorá má 27 - ročnú históriu, a ponúka viac ako 200 druhov pekárenských výrobkov. Ako po minulé roky, tak aj tento rok bolo podujatie späté so súťažou vo varení a to v dvoch kategóriách: „Chlebová variácia naslano“ a „Chlebová variácia nasladko“. Súťažiaci museli priamo na mieste pripraviť svoje súťažné jedlá. Aby mali čas ich pripraviť a následne aj naaranžovať, pretože v gastronómii je dôležité nasýtiť nielen žalúdok, ale aj oči, bol pripravený program pre ostatných študentov, a to premietanie filmu o gastronómii „ Šéfkuchár“ a odborná prednáška zamestnancov - p. Jozefa Vašeka-obchodného riaditeľa a p. Heleny Kučarovej – pekárenskej majsterky z firmy PEKÁREŇ JURAJ OREMUS. Ďalšími milými hosťami boli žiaci z obidvoch základných škôl vo Dvoroch nad Žitavou, ktorí si tiež vypočuli odbornú prednášku a pochutnali si na pripravených dobrotách z pekárne ako aj od študentov strednej odbornej školy . Podujatie malo úspech medzi študentami. Nielenže pútavou prednáškou získali nové odborné znalosti, ale posunuli svoje hranice zručnosti, ktoré ich vyburcovali ku kreativite a neskrývaným nadšením k vareniu opäť potvrdili svoju odbornosť, ktorú nadobúdajú počas štúdia na Strednej odbornej škole v Dvoroch nad Žitavou .

Az Udvardi Szakközépiskola diákjai ismét konyhaművészeti szaktudásukról tettek tanúbizonyságot

Az Udvardi Szakközépiskola már harmadik éve szervez az egészséges életmóddal kapcsolatos rendezvényeket. Az ezt megelőző rendezvények – Az alma napja, amelyet az Emilove sady gyümölcsöskert támogatott, tavaly A tojás napja, amelyet a Novogal cég támogatott. Ezek a rendezvények nagyon elnyerték a gyerekek tetszését, így az iskola idén is egy ilyen rendezvény megszervezése mellett döntött egy apró változtatással. Idén a A kenyér világnapja volt a téma. A Világélelmezési nap 1981. október 16-án jött létre. Azóta minden évben az egész világon megemlékezünk arról, hogy milyen fontos a mezőgazdasági fejlődés kérdésével foglalkozni, valamint az egész világon jelen lévő szegénységet és éhezést csökkenteni vagy enyhíteni. Továbbá, október 16-án megemlékezünk a Kenyér világnapjáról már 2002 óta. A világon gyakorlatilag mindenhol a kenyér alapvető élelmiszernek számít, amelynek szimbolikus jelentősége is van, amely az emberiséget az első civilizációk megjelenése óta kíséri. Minden otthon asztalán méltó helye van. Legyen az akár fehér, akár barna, magvas vagy kovászos, bármelyik fajtája gazdag fehérje-, vitamin- és nyomelem forrásnak számít. A rendezvényt az iskola 2017.10.19-én szervezte meg a PEKÁREŇ JURAJ OREMUS spol. s r.o pékség támogatásával, ami már 27 éves múltra tekint vissza és több mint 200 pékipari termék kínálatával rendelkezik. Ahogyan az előző években is, a rendezvényt idén is főzőverseny kísérte két kategóriában: „Sós variációk kenyérrel“ és az „Édes variációk kenyérrel“. A versenyzőknek a helyszínen kellett elkészíteni ez ételeket. Hogy legyen idejük elkészíteni és ezt követően ízlésesen tálalni, ugyanis a konyhaművészetben nem csak a gyomrot kell megtelíteni, hanem a látványnak is eleget kell tenni, a többi diák megtekinthette a „Konyhafőnök“ című filmet, valamint szakmai előadást hallgathattak meg a cég alkalmazottai – a PEKÁREŇ JURAJ OREMUS kereskedelmi igazgatója, Jozef Vašek és Helena Kučarová mesternő – előadásában. További kedves vendégeink mindkét udvardi alapiskola diákjai voltak, akik szintén meghallgatták a szakmai előadást és megkóstolhatták a pékség finomságait és a diákjaink által elkészített ínyencségeket. A rendezvény a diákok köreiben nagy sikert aratott. Nem csak a szakmai előadás révén szereztek szakismereteket, hanem a ügyességük határait is feszegették, ennek köszönhetően eljutottak a kreativitásuk magasabb szintjére és nem rejthették el a főzés iránti lelkesedésüket. Szaktudásukat ismét bizonyították, amit az Udvardi szakközépiskolai tanulmányaik során sajátítottak el.

„Podhájske dni klobás a tradičných špecialít“

a naša zlatá medaila

Na jesenné dni termálne kúpalisko v Podhájskej ponúklo gurmánske stretnutie „Podhájske dni klobás a tradičných špecialít“. Prvý ročník tohto netradičného podujatia sa uskutočnil 13. až 15. októbra 2017 pod záštitou riaditeľa termálneho kúpaliska – pána Ing. Jozefa Barcaja v Podhájskej. Prvý deň 13.10.2017 súťažili deti a mládež, druhý deň 14.10.2017 a tretí deň 15.10.2017 dospelí, záujmové skupiny, firmy , dôchodcovia a pod. Festivalu sa zúčastnili tímy zo šiestich štátov vrátane Slovenska. Tím v zložení majstra odborného výcviku Mariána Lukácsa a študentov 3.H Munka Imrich, Ivan Kovács mal za úlohu podľa vlastného receptu, vlastnými pomôckami a samozrejme vlastnými silami pripraviť čo najchutnejšiu klobásku v stanovenom časovom limite. Konkurencia bola silná. Veď spolu s nami súťažili desiatky tímov zo ZŠ a SŠ z celého NSK. Okrem výroby klobás sa súťažilo vo varení gulášu, kapustnice, lekváru. Náš súťažný tím vo výrobe klobások sa umiestnil v zlatom pásme. Blahoželáme!!! Naši mladí kuchári preukázali svoje zručnosti, originalitu a nápaditosť. Sme radi, že sme sa mohli zúčastniť tohto podujatia a konfrontovať svoje schopnosti so študentmi ďalších škôl podobného zamerania. Súťažiacim, ktorí reprezentovali našu školu ako aj zamestnancom školy, ktorí sa podieľali na zabezpečení tejto náročnej akcie ďakujeme za ochotu a spoluprácu.

Športové aktivity

Tak ako po minulé roky, aj tento rok, pokračujeme v zapájaní sa do školských športových súťaží. Prvou v tomto školskom roku boli Majstrovstvá okresu Nové Zámky žiakov SŠ v cezpoľnom behu. Konali sa 27.septembra 2017 v mestskom parku Sihoť v Nových Zámkoch. Náročnú 4,5km vzdialenosť zvládol iba náš jediný zástupca školy, Adrián Kudry z III.H triedy. V ťažkom teréne si vybojoval slušné 17. miesto . 14. októbra 2017 sme sa zúčastnili Majstrovstiev okresu NZ, na futsalovom turnaji žiakov SŠ. Hostiteľom bola SOŠ HSaO v NZ. Súpermi našich žiakov bola domáca SOŠ hotelových služieb a obchodu, SOŠ stavebná a SOŠ dopravy a služieb. Napriek bojovnosti našich žiakoch, ktorých družstvo tvorili aj nováčikovia – prváci sme skončili na 4.mieste. Družstvo tvorili: Adrián Kudry, Frederik Dudok, Ivan Kovács, Imrich Munka, Štefan Pásztor, Sebastián Vadkerti, Zsolt Farkas, Bohuslav Bednář. Všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy.

© STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA - SZAKKÖZÉPISKOLA DVORY NAD ŽITAVOU

Hlavné námestie 2, Dvory nad Žitavou 941 31, tel: 035 6 484 183, e-mail: sosdvory@sosdvory.sk web: www.sosdvory.sk

SOŠ Dvory nad Žitavou/2015 Design by Mgr.Csörgô Bálint