Autoškola Kurzy
Servis Plaváreň Telocvičňa Sála Iné
Objednávky, Zmluvy, Faktúry Smernice/Dokumenty Školský poriadok Prijímacie konanie Výchovný poradca Koordinátor prevencie drogových závislostí Prihlásiť
Jedáleň Ubytovania Poriadok školského internátu
Zamestnanci Rada školy Žiaci Kontakt
Učebné odbory Študijné odbory

verejné obstaravanie

Úspechy našich žiakov

FACEBOOK

ARCHÍV

Regionálny operačný program

Pečieme pre vás

POMATURITNÉ ŠTÚDIUM

=

VYŠŠIE ODBORNÉ VZDELANIE

=

Dis

VITAJTE: KLIKNITE SEM/KATT IDE

Časopis quark

OZNÁMENIE

Úvodné slovo

Vitajte na stránkach Strednej odbornej školy v Dvoroch nad Žitavou. Vážime si Vᚠzáujem o našu školu, preto by sme Vám chceli poskytnú čo najúplnejšie informácie. Budeme radi, keď nám napíšete svoje pripomienky k zlepšeniu informovanosti na webovej stránke. Naša škola bola zriadená v roku 1969 ako Požnohospodárske učilište. Plynutím času a spoločensko-hospodárskymi zmenami bola poznamenaná aj naša škola. Prešla vývojom, ktorý reflektoval aktuálne potreby trhu práce. Menil sa nielen názov školy a zriaďovatež, ale aj obsah a zameranie učebných a neskôr aj študijných odborov. Škola sa neustále rozvíja. Budovali a budujú sa materiálne podmienky na skvalitnenie vyučovania (výstavba učební), na možnosti trávenia vožného času a relaxovanie (krytý bazén, sauna, fitnescentrum, asfaltové ihriská, telocvičňa, spoločenská sála), ako aj kvalitného ubytovania v školskom internáte. Pedagogický pracovníci školy sú plne kvalifikovaní odborníci svojich profesií. Výsledkami ich kvalitnej práce sú nielen stovky úspešných absolventov, ale aj víazi rôznych študentských súaží. Ako príklad možno uvies viaceré víazstvá našich študentov v celoslovenskej súaži cvičných firiem Baa Junior Achievment, či úspechy v prednesových súažiach, Zenite, SOČ-ke či športových súažiach. Pre študentov, ale aj širokú verejnos poskytujeme možnosti získania vodičských oprávnení rôznych kategórií (na novom autotrenažéri), zváračských oprávnení, preškožovaní z BOZP a PO, počítačových kurzov a pod.

Žiakom základných škôl ponúkame nové vzdelávacie programy využívajúce špecifiká regiónu: v 4-ročných odboroch podža medzinárodnej klasifikácie ISCED 3A –Agropodnikanie-farmárstrvo a Podnikatel pre rozvoj vidieka, V 3-ročných odboroch podža ISCED 3C : Čašník- servírka, Kuchár,ka, Cukrár,ka, Autoopravár, Polnohospodár-farmárstvo. V 2-ročnom odbore Požnohospodárska výroba pre žiakov s neukončenou školskou dochádzkou. V rámci celoživotného vzdelávania ponúkame absolventom 3-ročných odborov získanie úplného stredného odborného vzdelania (maturitu) v nadstavbovom štúdiu Spoločné stravovanie. Pre maturantov ponúkame 3-ročné vyššie odborné vzdelanie odbor: Medzinárodné podnikanie. Všetky odbory je možné študova v triedach s vyučovacím jazykom slovenským ako aj v triedach s vyučovacím jazykom maďarským. Verím, že si nájdete vhodný študijný program, ktorý rozvinie vaše schopnosti. V kolektíve študentov, učitežov, majstrov a vychovávatežov nájdete dobré vzahy, ktoré Vás ochránia pred zvodmi vežkých miest.

V prípade Vášho záujmu Vás radi osobne privítame a poskytneme ďalšie informácie.

Ing. Peter Patay riaditež školy

Üdvözlöm Önöket az Udvardi Szakközépiskola honlapján! Értékeljük érdeklődésüket iskolánk iránt, ezért szeretnénk Önöknek minél teljesebb tájékoztatást nyújtani. Örömmel vesszük, ha hozzászólásaikkal segítik weboldalunk naprakész információt. Iskolánk 1969-ben alakult mint Mezőgazdasági Szaktanintézet. Idővel a társadalmi-gazdasági változások iskolánkat is érintették. Olyan változásokon ment keresztül, amilyeneket az aktuális munkapiac igényelt. Nemcsak az iskola neve és fenntartója változott, hanem a tanulmányi szakok tartalma és irányultsága is. Az iskolánk egyfolytában fejlődik. Kiépültek és folyamatosan épülnek a színvonalas oktatás feltételeihez szükséges új tantermek, a szabadidő eltöltéséhez és a pihenéshez a fedett uszoda, szauna, fitnesszterem, aszfaltpálya, tornaterem, közösségi terem, és ezen kívül minőségi szállást biztosítunk a felújított kollégiumban. Iskolánk pedagógusai teljes szakképesítéssel rendelkező szakemberek. Minőségi munkájuk eredménye nemcsak a több száz sikeres végzős diák, de a különféle tanulmányi versenyek győztesei is. Példaként említhető diákjaink többszörös győzelme az országos diákvállalatok, a Baa Junior Achievment versenyén, vagy sikereink a szavalóversenyeken, a Zenit, SOČ versenyein és a sportversenyeken. Diákjainknak és a nagy nyilvánosságnak lehetővé tesszük a különféle kategóriájú gépjárművezetői engedélyek megszerzését az új oktatóberendezés segítségével, hegesztői engedélyek megszerzését, biztosítunk BOZP (munkavédelem) és PO (tűzelleni védekezés) iskolázásokat, számítógépes tanfolyamot, stb.

Az általános iskolák diákjainak új oktatási programokat kínálunk régiónk sajátságainak kihasználásával: 4-éves szakon a nemzetközi osztályozás szerinti ISCED 3A – Agrárválalkozó-gazda képző és vidékfejlesztési menedzser 3-éves szakon az ISCED 3C szerint: Pincér-felszolgálónő, Szakács, Cukrász, Autószerelő, Mezőgazdász-gazda képző. 2-éves szakunk a Mezőgazdasági termelés, azoknak a diákoknak, akiknek nincs meg az alapiskolai végzettségük. A 3-éves szakmunkásképző elvégzése után nálunk szakérettségi szerezhető a Közétkeztetés felépítményi tanulmányi szakon. Az érettségivel rendelkezőknek DIS titulussal végződő magasabb szakképesítést a 3-éves Nemzetközi vállalkozás szakon. Minden szak tanulható szlovák és magyar tannyelvű osztályokban is. Bízom benne, hogy mindenki talál nálunk megfelelő tanulmányi szakot képességei fejlesztéséhez. A diáktársak, tanárok, mesterek, nevelők kollektívájában olyan kapcsolatokra lelhetnek, amelyek megvédenek a nagyvárosok káros csábításaitól.

Érdeklődés esetén örömmel fogadjuk Önöket személyesen is, és további információkkal szolgálunk.

Ing. Peter Patay iskolaigazgató

© STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA - SZAKKÖZÉPISKOLA DVORY NAD ŽITAVOU

Hlavné námestie 2, Dvory nad Žitavou 941 31, tel: 035 6 484 183, e-mail: sosdvory@sosdvory.sk web: www.sosdvory.sk

SOŠ Dvory nad Žitavou/2015 Design by Mgr.Csörgô Bálint